Tất cả
1 Đá Quý, Maloch Đại tướng robot
Bảng Ngọc 90:
Tướng: 41
Trang phục: 25
Đá quý:
600,000đ
Nakroth AIC, Murad MTP
Bảng Ngọc 90:
Tướng: 36
Trang phục: 32
Đá quý: Không
700,000đ
Raz Chiến thần Muay Thái
Bảng Ngọc 90:
Tướng: 37
Trang phục: 31
Đá quý: Không
700,000đ
Tướng Quillen + ngoại trang
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 22
Trang phục: 6
Đá quý: Không
100,000đ
Nakroth ACI
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 20
Trang phục: 9
Đá quý: Không
150,000đ
Murad MTP - thần tượng học đường
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 22
Trang phục: 9
Đá quý: Không
120,000đ
Raz Chiến thần Muay Thái
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 22
Trang phục: 10
Đá quý: Không
250,000đ
Murad MTP - thần tượng học đường
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 24
Trang phục: 10
Đá quý: Không
200,000đ
Triệu vân dũng sĩ đồ long
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 20
Trang phục: 10
Đá quý: Không
150,000đ
Florentino + Raz chiến thần Muay Th...
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 24
Trang phục: 10
Đá quý: Không
280,000đ
Tướng Quillen + Triệu Vân dũng sĩ đ...
Bảng Ngọc 90:
Tướng: 21
Trang phục: 11
Đá quý: Không
280,000đ
Richter
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 20
Trang phục: 15
Đá quý: Không
200,000đ
Liliana Nguyệt mị ly + krixi tiệc b...
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 21
Trang phục: 12
Đá quý: Không
250,000đ
Richter
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 21
Trang phục: 12
Đá quý: Không
150,000đ
Nakroth Bboy công nghệ
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 21
Trang phục: 12
Đá quý: Không
250,000đ
Richter
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 20
Trang phục: 13
Đá quý: Không
150,000đ
Murad MTP - thần tượng học đường
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 20
Trang phục: 12
Đá quý: Không
200,000đ
Raz Chiến thần Muay Thái
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 23
Trang phục: 16
Đá quý: Không
280,000đ
Quillen + Ngộ Không siêu việt
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 23
Trang phục: 14
Đá quý: Không
280,000đ
Quillen + Raz Chiến thần muay Thái
Bảng Ngọc 90: Không
Tướng: 26
Trang phục: 14
Đá quý: Không
300,000đ